Inkontinencia

Čo je inkontinencia? Ako sa predpisujú plienky?

ČO JE INKONTINENCIA?

Inkontinencia je stav, pri ktorom človek nie je schopný sám vedome regulovať odchod moču, prípadne aj stolice. Voľná definícia inkontinencie by teda mohla znieť ako nedobrovoľný odchod moču v nesprávnej dobe a na nesprávnom mieste. Inkontinencia postihuje obe pohlavia s prevahou u žien a vyskytuje sa prakticky vo všetkých vekových kategóriách. S pribúdajúcim vekom rastie aj počet postihnutých. Štatistiky hovoria o postihnutí 5 – 6 % populácie. Niekedy však dokonca až o 10% populácie.

V každom konkrétnom prípade existuje riešenie, úspešnosť je však podmienená včasným diagnostikovaním druhu a stupňa inkontinencie. Možnosti riešenia sú pritom rôzne: od posilňovania svalstva panvového dna cvičením cez liečbu medikamentóznu, prípadne i operačnú až po používanie zdravotníckych pomôcok. V prípadoch, keď nie je možné z rôznych dôvodov príčiny inkontinencie úplne odstrániť, je riešením tejto nesporne veľmi nepríjemnej situácie používanie kvalitných savých pomôcok pre inkontinentných. Pri plnom zachovaní anonymity zaistia optimálnu a komfortnú ochranu pred nepríjemnými situáciami, poskytujú dokonalý pocit bezpečia a umožňujú tak viesť plnohodnotný život. Náklady na starostlivosť o postihnutého sú pritom podstatne nižšie ako pri používaní klasických bavlnených plienok. Na únik moču tiež nie je vhodné používať rôzne náhrady (napr. menštruačné vložky a pod.), ktoré nie sú schopné prijať a spracovať také množstvo tekutiny ako špeciálne pomôcky.

www.inkontinencia.sk

SPÔSOB PREDPISOVANIA POMÔCOK PRE INKONTINENTNÝCH A ICH ÚHRADA ZDRAVOTNÝMI POISŤOVŇAMI

Savé a iné pomôcky pre inkontinentných pacientov predpisujú na poukaz:

 • odborní lekári odborov: geriatria, urológia, neurológia, gynekológia, gynekologická urológia a paliatívna medicína, a plienkové nohavičky aj lekári odborov chirurgia a onkológia
 • praktickí lekári na základe odporúčania od odborného lekára (3/6 mesiacov); v prípade diagnostikovanej trvalej a nezvratnej inkontinencie 3. stupňa bez časového obmedzenia
 • odborný lekár môže u chronických pacientov predpísať Repetatur recept až na 12 mesiacov

Zdravotné poisťovne uhrádzajú pre inkontinentných savé a fixačné pomôcky v týchto finančných limitoch (platnosť od 1.4.2024):

I. stupeň: (občasný únik moču) – poisťovne nehradia

II. stupeň: (častý únik moču) – finančný limit 5,00 € na mesiac
Vo finančnom limite 5,00 € sa môžu poskytovať nasledovné druhy pomôcok:

 • vložky pre druhý stupeň inkontinencie (B1.1)
 • vkladacie plienky pre druhý stupeň inkontinencie (B2.1)

III. stupeň: (trvalý únik moču, príp. aj stolice) – finančný limit 59,73 € na mesiac
Vo finančnom limite 59,73 € sa môžu poskytovať nasledovné druhy pomôcok:

 • vložky pre tretí stupeň inkontinencie (B1.2)
 • vkladacie plienky pre tretí stupeň inkontinencie (B2.2)
 • plienkové nohavičky (B3.2)
 • plienkové nohavičky detské (B3.1.)
 • fixačné nohavičky (B4)
 • podložky pod chorých (maximálne 60 kusov) (B5)

Určený stupeň inkontinencie sa uvedie na lekársky poukaz diagnózou:
    Dg. U99.01 – inkontinencia moču, II. stupeň,
    Dg. U99.02 – inkontinencia moču a stolice, III. stupeň, trvalá,
    Dg. U99.03 – Inkontinencia moču a stolice, III. stupeň, trvalá a nezvratná.
Pri trvalej a nezvratnej inkontinencii III. stupňa nie sú potrebné následné kontroly u indikujúceho odborného lekára.

Jednotlivé druhy poskytovaných pomôcok je možné kombinovať až do výšky príslušného finančného limitu, na každý druh pomôcky však musí byť vypísaný samostatný poukaz.

Od 1.4.2022 môže poistenec v lekárni/výdajni požiadať o vydanie náhradnej zdravotníckej pomôcky podľa jeho vlastného výberu (napr. inej značky od iného výrobcu ako má uvedené na poukaze), pričom nie je možné presiahnuť množstvo predpísané na poukaze ani mesačný finančný limit. Náhradná zdravotnícka pomôcka musí byť z rovnakej podskupiny pomôcok ako predpísaná pomôcka (t.j. plienkové nohavičky je možné nahradiť plienkovými nohavičkami, ale nie vložkami či podložkami).

MZ SR, ktoré upravuje predpisovanie pomôcok pre inkontinentných

sa nachádza na stránke Ministerstva zdravotníctva

Prepočet finančných limitov na reálne množstvá pomôcok ABENA / BAMBO nájdete priamo v tabuľkách pri výrobkoch, alebo v aktuálnej preskripčnej tabuľke.

Abena_starame_sa_o_vas