abena info


ČO JE INKONTINENCIA ?


Inkontinencia je stav, pri ktorom človek nie je schopný sám vedome regulovať odchod moču, prípadne aj stolice. Voľná definícia inkontinencie by teda mohla znieť ako nedobrovoľný odchod moču v nesprávnej dobe a na nesprávnom mieste. Inkontinencia postihuje obe pohlavia s prevahou u žien a vyskytuje sa prakticky vo všetkých vekových kategóriách. S pribúdajúcim vekom rastie aj počet postihnutých. Štatistiky hovoria o postihnutí 5 – 6 % populácie. Niekedy však dokonca až o 10% populácie.

V každom konkrétnom prípade existuje riešenie, úspešnosť je však podmienená včasným diagnostikovaním druhu a stupňa inkontinencie. Možnosti riešenia sú pritom rôzne: od posilňovania svalstva panvového dna cvičením cez liečbu medikamentóznu, prípadne i operačnú až po používanie zdravotníckych pomôcok. V prípadoch, keď nie je možné z rôznych dôvodov príčiny inkontinencie úplne odstrániť, je riešením tejto nesporne veľmi nepríjemnej situácie používanie kvalitných savých pomôcok pre inkontinentných. Pri plnom zachovaní anonymity zaistia optimálnu a komfortnú ochranu pred nepríjemnými situáciami, poskytujú dokonalý pocit bezpečia a umožňujú tak viesť plnohodnotný život. Náklady na starostlivosť o postihnutého sú pritom podstatne nižšie ako pri používaní klasických bavlnených plienok. Na únik moču tiež nie je vhodné používať rôzne náhrady (napr. menštruačné vložky a pod.), ktoré nie sú schopné prijať a spracovať také množstvo tekutiny ako špeciálne pomôcky.

ldow

Cviky pre posilnenie svalstva panvového dna
nájdete v časti NA STIAHNUTIE

ldow

Podrobnejšie informácie o inkontinencii
získate na stránke www.inkontinencia.skabena info

SPÔSOB PREDPISOVANIA POMÔCOK
PRE INKONTINENTNÝCH A ICH ÚHRADA
ZDRAVOTNÝMI POISŤOVŇAMI


Savé a iné pomôcky pre inkontinentných pacientov predpisujú na poukaz:

  • odborní lekári odborov: urológia, neurológia, gynekológia, geriatria, pediatria, a plienkové nohavičky aj chirurgia a onkológia,
  • alebo na odporúčanie uvedených odborných lekárov aj praktickí lekári pre dospelých a praktickí lekári pre deti a dorast

Zdravotné poisťovne uhrádzajú pre inkontinentných savé a fixačné pomôcky v týchto finančných limitoch:

I. stupeň: (občasný únik moču) - poisťovne nehradia

II. stupeň: (častý únik moču) - finančný limit 14,77 € na mesiac
Vo finančnom limite 14,77 € sa môžu poskytovať nasledovné druhy pomôcok:

  • vložky pre druhý stupeň inkontinencie (savosť 120 - 800 ml)
  • vkladacie plienky
  • fixačné nohavičky

III. stupeň: (trvalý únik moču, príp. aj stolice) - fin. limit 51,94 € na mesiac
Vo finančnom limite 51,94 € sa môžu poskytovať nasledovné druhy pomôcok:

  • vložky pre tretí stupeň inkontinencie (savosť nad 800 ml; max. 60 ks)
  • vkladacie plienky
  • plienkové nohavičky
  • fixačné nohavičky
  • podložky pod chorých (maximálne 60 kusov)

Jednotlivé druhy poskytovaných pomôcok je možné kombinovať až do výšky príslušného finančného limitu, na každý druh pomôcky však musí byť vypísaný samostatný poukaz.

Plné znenie Zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok MZ SR, ktoré upravuje predpisovanie pomôcok pre inkontinentných je na stránke www.inkontinencia.sk a pozrieť si ho môžete TU.

Prepočet finančných limitov na reálne množstvá pomôcok ABRI nájdete priamo v tabuľkách pri výrobkoch,
alebo v aktuálnej preskripčnej tabulke. (>>> NA STIAHNUTIE)